National Emblem of India
  1. केंद्र सरकार - पाणी व स्वच्छता मंत्रालय संकेतस्थळ
  2. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
  3. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा
  4. जलस्वराज्य प्रकल्प
  5. पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था