National Emblem of India
अ. क्र. शीर्षक Title File
1. महाराष्ट्र भूजल(विकास व व्यवस्थपान) नियम, 2018 Maharashtra Groundwater (Development and Management)Rules, 2018 Maharashtra_Groundwater_Rules_2018.pdf
2. महाराष्ट्र पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे अधिग्रहण करण्याबाबत अधिनियम, १९८३ The Maharashtra Drinking Water Supply Requisition Act, 1983 Scarcity_Act_1983.pdf