National Emblem of India
अ. क्र. शीर्षक Title File
1. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम -कार्यक्रम मूल्यांकन दस्तावेज (PAD) Program Appriasal Document(PAD) 2Project Appraisal Document_WSSD(PAD).pdf
2. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम -शासन निर्णय Jalswarajya-II Program Government Resolutions Jalasvarajya program sasana decision -2.pdf
3. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता मंजूर करण्यात आलेल्या पदांचे विवरण Post for Jalswarajya-II Program -implementation 4JSII-Post as per GR.pdf
4. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम -राज्यस्तरावरील सुधारणा सहाय्य व व्यवस्थापन कक्ष - कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी /तज्ञ Jalswarajya-II Program-RSPMU- Officer/Specilaist/Employee Jalasvarajya -2 assistance program rajyastaravarila development and management panel - experts working employees.pdf
5. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली अंमलबजावणी करिता मार्गदर्शक सूचना Jalswarajya II Program-Guidelines for Implementation of Environmental Management System 6Environment Circular -Web.pdf
6. RfP(Request for Proposal) व EOI स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा -समंत्रक सेवा नेमणे बाबत Rfp and EOI for Appointment ofConsultancy Services as Independent Verification Agency(IVA) 7Expression of Interest - IVA.pdf
7-1RFP-IVA.pdf
7. RfP(Request for Proposal) व EOI क्षमता बांधणी आराखडा व मॉड्यूल्स-समंत्रक सेवा नेमणे बाबत Rfp and EOI for Appointment of Consultancy Service for Preparing Capacity Building Plan and Modules for Various Stakeholders 8Expression of Interest - Capacity Building Plan_Modules.pdf
8-1RFP - Capacity Building Plan_Modules.pdf
8. RfP(Request for Proposal) सहाय्यकारी संस्था -समंत्रक सेवा नेमणे बाबत Rfp for Engaging Support Organisations under Jalswarajya II Program 9RFP_SO_Final.pdf
9. RfP(Request for Proposal) व EOI महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेचे (MEETRA) यांचे "Center of Excellence" असे उन्नतीकरण Rfp and EOI for Appointment of Consultancy for Developing MEETRA to become A “Centre For Excellence” 10Expression of Interest - MEETRA.pdf
10-1MEETRA_RFP - Final.pdf
10. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदांच्या स्थापत्य ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागीय कार्यालयांच्या आधुनिकीकारणाबाबत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचा गोषवारा Abstract of Jalswarajya II Program- Sub-Division Renovation proposals 11Sub-Division Renovation.pdf
11. निमशहरी व पाणी टंचाई ,पाणी गुणवत्ताबाधित गावांची / वाड्यांची निवड यादी Jalswarajya II Program- List of Peri-Urban,Water Stressed,Water Quality affected Villages Semi-urban and water scarcity, water gunavattabadhita villages palaces Selection List.pdf
12. जलधर आधारित लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन अंतर्गत निवडलेल्या गावांचा गोषवारा Village Selection under Aquifer mapping & Community based Ground Water management 13Aquifer Village Selection.pdf
13. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता सुविधांच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता अभियांत्रिकी सल्ल्गारांची निवड सूची. Jalswarajya II Program- Empanelment of Engineering Consultants for preparation of Detailed Project Report for implementation of Water Supply and Sanitation Schemes 14EMPANELMENT-Engineering Consultant.pdf
14. जलस्वराज्य-2 कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता सुविधांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरितासल्ल्गारांना द्यावयाच्या फीच्या रकमेबाबत Jalswarajya II Program- Empanelled Engineering Consultants fees structure for preparation of Detailed Project Report for implementation of Water Supply and Sanitation Schemes 15Engineering Consultant Fees.pdf
15. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम ,जिल्हानिहाय कार्यरत सहाय्यकारी संस्था District wise list of Engaged Support Organisations under Jalswarajya II Program 16Social Organisation-JS-II.pdf
16. EOI - सनियंत्रण व मूल्यमापन प्रणालीकरिता संगणक आज्ञावली विकसित करण्याकरिता समंत्रक सेवा नेमण्याबाबत EOI for Pre-Qualification of Agencies for Development and Maintence of Multi Channel Integrated ICT M&E System for RWSS sector in Maharashtra 18EoI_ICT_20062015.pdf
18-1EoI_ICT_Extenstion_Date.pdf
17. जलस्वराज्य 2 कार्यक्रम पाणी गुणवत्ता बाधित गावे-शुध्द व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाय योजना Circular regarding measures for Water Quality affected villages/habitations under Jalswarajya-II program. Circular regarding measures for Water Quality affected villageshabitations under Jalswarajya-II program.pdf