National Emblem of India
अ. क्र. शीर्षक Title File
1. गोबरधन 2018-19 तांत्रिक यंत्रणा एम्पॅनेल करण्यासाठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव Gobardhan 2018-19 Expression of Interest for technical agency EoI_Revised.pdf
2. गोबरधन 2018-19 अंमलबजावणी यंत्रणा साठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव Gobardhan 2018-19 Expression of Interest for Implementing agency Gobardhan_final_EOI.pdf
3. गोबरधन 2018-19 तांत्रिक यंत्रणा साठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव (भाग २) Gobardhan 2018-19 Expression of Interest for Technical agency (Part II) Technical_Agency_Empanelment_New.pdf
4. गोबरधन 2018-19 अंमलबजावणी यंत्रणा साठी क्रं WS-2/CR-106/2018/WSSO/1118/2019 Dt. 04/01/2019 अन्वये मागविण्यात आलेल्या स्वारस्य अभिरुची प्रस्तावास मुदतवाढ शुद्धीपत्रक सूचना Gobardhan 2018-19 CORRIGENDIUM TO EOI WS-2/CR-106/2018/WSSO/1118/2019 Dt. 04/01/2019 for Implementing agency Corrigendum_EOI_Implementation_Agency.pdf
5. ई-निविदा सुचना - पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत E Tender for Community Water Purification Plants PTN-06-2018-19-1.pdf