महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

माहिती अधिकार माहिती अधिकारी

क्रमांक योजना नाव डाउनलोड स्रोत तारीख आकार
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत सहायक जन माहिती अधिकारी, राज्य जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत. PDF   २२/११/२०२३ 4.48 एमबी
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ - कलम ४ (१) (ख) मधील १७ बाबीं. PDF   १३/१०/२०२३ ११२५ केबी