महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

विभाग संबंधित जी.आर.

SR No Schemes Name Download Source Date Size
1 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (खुद्द) मधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत PDF   27/06/2023 10 MB
2 पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम - शासन निर्णय संग्रह पुस्तिका PDF   12/06/2023 23.7 MB
SR No Schemes Name Download Source Date Size
1 ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत मार्गदर्शक सुचना - तीनही टप्प्यांचे कार्यारंभ आदेश एकाच वेळी देण्याबाबत PDF   19/07/2019 245 KB
2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत PDF   19/07/2019 237 KB
3 ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यात PDF   21/08/2019 242 KB