महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

जल जीवन मिशन

Jal Jeevan Mission

Sr.No Document Name View Source Date Size
1 JJM GR View Pdf   15/9/2020 318 MB
2 15 व्या वित्त आयोगाच्या बंधित निधी वापराच्या मार्गदर्शक सूचना दि.19.11.2020 View Pdf   19/11/2020 198 KB
3 अंगणवाडी शासन निर्णय View Pdf   08/12/2020 188 KB
4 अंगनवाडी केंद्रांना शुध्द पेयजल पुरविण्याची कार्यपध्दती -27.11.2011 View Pdf   27/11/2020 118 KB
5 केंद्र शासनाचे 100 दिवसांचे विशेष अभियान- 01.10.2020 View Pdf   01/10/2020 218 KB
6 केंद्र हिस्सा निधी आदेश दि.24.08.2020 पहिला हप्ता View Pdf   24/8/2020 214 KB
7 जल जीवन मिशन अंतर्गत पदे निर्माण करणेबाबत (HPC)- 04.11.2020 View Pdf   04/11/2020 205 KB
8 निधी वितरण (WQMS) 2215 9989- 03.08.2020 View Pdf   03/8/2020 318 KB
9 निधी वितरण (WQMS) लेखाशीर्ष 2215 9971 - 03.08.2020 View Pdf   03/8/2020 218 KB
10 निधी वितरण लेखाशीर्ष (General) 2215 9791 30 12 2020 View Pdf   30/12/2020 148 KB
11 निधी वितरण लेखाशीर्ष (General) 2215 2071 30 1 2020 View Pdf   15/9/2020 318 MB
12 निधी वितरण लेखाशीर्ष (General) 24.09.2020 View Pdf   24/9/2020 2218 KB
13 निधी वितरण लेखाशीर्ष (Genral) 2215 9791 27 10 2020 View Pdf   27/10/2020 1018 KB
14 निधी वितरण लेखाशीर्ष (Genral) 2215 9791 2210 2020 View Pdf   22/10/2020 1818 KB
15 निधी वितरण लेखाशीर्ष (SCP) 2215 A097 27 11 2020 View Pdf   27/11/2020 898 KB
16 निधी वितरण लेखाशीर्ष (SupportWQMS) 2215 9971 30 12 2020 View Pdf   30/12/2020 1218 KB
17 निधी वितरण लेखाशीर्ष (SupportWQMS) 2215 9989 30122020 View Pdf   30/12/2020 188 KB
18 निधी वितरण लेखाशीर्ष (TSP) 2215 9853 15092020 View Pdf   15/9/2020 258 KB
19 निधी वितरण लेखाशीर्ष (TSP) 2215 A061 19 11 2020 View Pdf   19/11/2020 118 KB
20 पंधरावा वित्त आयोगांतर्गत पाणी पुरवठ्याकरीता निधी वापराबाबत 03 08 2020 View Pdf   03/8/2020 289 KB
21 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अर्थसंकल्पीय अंदाज View Pdf     315 KB
22 बंधित निधी आदेश दि 27 07 2020 View Pdf   27/7/2020 1318 KB
23 भारत निर्माण कक्ष_बंद करणेबाबत 30 09 2020 View Pdf   30/9/2020 120 KB
24 वित्तीय नियमावली शासन निर्णय दि 17 04 2015 View Pdf   17/4/2020 125 KB
25 सुधारणात्मक पुनर्जोडणी मार्गदर्शक सूचना दि 30 06 2020 View Pdf   30/6/2020 318 KB
26 जल जीवन मिशन अंतर्गत 100 दिवसांचे विशेष अभियान सर्व ग्रामीण शाळांना शुध्द पेयजल उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कार्यपध्दती. View Pdf   13/01/2021 219 KB
27 जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसाधारण (केंद्र हिस्सा) घटकाखालील निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करणेबाबत. (लेखाशीर्ष 2215 9791) View Pdf   30/12/2021 217 KB
28 जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसाधारण घटकाखालील सहाय्यिकृत बाबी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण बाबींकरीता (राज्य हिस्सा) निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करणेबाबत. (लेखाशीर्ष 2215 9971) View Pdf   30/12/2021 220 KB
29 जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसाधारण घटकाखालील सहाय्यिकृत बाबी, पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण या बाबींकरीता निधी (केंद्र हिस्सा) राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करणेबाबत लेखाशीर्ष ( 2215 9989) View Pdf   30/12/2020 220 KB
30 जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसाधारण (राज्य हिस्सा) घटकाखालील निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करणेबाबत. (लेखाशीर्ष 2215 2071) View Pdf   30/12/2020 217 KB
31 जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमाचा केंद्र हिश्श्याचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करण्याबाबत View Pdf   08/02/2021 182 KB
32 जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमाचा राज्य हिश्श्याचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करण्याबाबत View Pdf   08/02/2021 180 KB
33 जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक विभाग स्तरावरील तांत्रिक छाननीस सक्षम प्राधिकारी यांच्या वित्तीय मर्यादा निश्चित करणेबाबत. View Pdf   02/02/2021 197 KB
34 जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचा केंद्र हिश्श्याचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करण्याबाबत. View Pdf   01/02/2021 182 KB
35 राज्यात जल जीवन मिशन राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना- जिल्हास्तरीय समित्यांची रचना View Pdf   11/02/2021 171 KB
36 जल जीवन मिशन अंतर्गत सर्वसाधरण (राज्य हिस्सा) घटकाखालील निधी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला वितरित करणेबाबत (लेखाशीर्ष 2215 2071) View Pdf   01/03/2021 174 KB
37 जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांच्या तांत्रिक/ प्रशासकीय/ अंमलबजावणी अधिकारांबाबत View Pdf   10/03/2021 2066 KB