महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

खरेदीविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे

अ.क्र दस्तऐवज पहा स्रोत तारीख आकार
बॉम्बे आर्थिक नियम View Pdf     ९६२३ केबी
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम पुस्तिका View Pdf   ३१-०३-१९८४ १३९६४ केबी
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती खाते कोड १९६८ View Pdf   ३१-१२-१९८४ १६०९४ केबी
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका View Pdf   १७-०४-२०१५ १३४० केबी
शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियमपुस्तिका View Pdf   ०१-१२-२०१६ २१९२ केबी
6 तिजोरींसाठी लेखा नियम View Pdf     १६१११ केबी