महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

ई-निविदा

 
अ.क्र दस्तऐवज पहा आकार
गोबरधन २०१८-१९ तांत्रिक यंत्रणा एम्पॅनेल करण्यासाठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव View Pdf ४४०१ केबी
गोबरधन २०१८-१९ अंमलबजावणी यंत्रणा साठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव View Pdf ९९६ केबी
गोबरधन २०१८-१९ तांत्रिक यंत्रणा साठी स्वारस्य अभिरुची प्रस्ताव (भाग २) View Pdf ६९९ केबी
गोबरधन २०१८-१९ अंमलबजावणी यंत्रणा साठी क्रं WS-2/CR-106/2018/WSSO/1118/2019 दि. ०४/०१/२०१९ अन्वये मागविण्यात आलेल्या स्वारस्य अभिरुची प्रस्तावास मुदतवाढ शुद्धीपत्रक सूचना View Pdf ११८४४ केबी
ई-निविदा सुचना - पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा कार्यान्वीत करण्याबाबत View Pdf ५४ केबी
Selection of Consulting firm for Preparation, Monitoring, Supervision & Surveillance of Rural Water Supply Scheme (RWSS) Executed under Jal Jeevan Mission (JJM) at village/ block/district for Konkan/Pune / Nashik / Aurangabad / Amravati / Nagpur Regions in the State of Maharashtra. View Pdf ३७२ केबी
प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण विभाग येथे pH हे parameter तपासणीकरीता CRM (Certified Reference Material) रसायने खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याकरिता दरपत्रक सुचना. View Pdf २२२ केबी
पुणे विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १४९८ केबी
औरंगाबाद विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १५२१ केबी
१० नाशिक विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १५१६ केबी
११ कोंकण विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १५१८ केबी
१२ नागपूर विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १५१७ केबी
१३ अमरावती विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १७६५ केबी
१४ जल जीवन मिशन अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य करण्यासाठी राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था निवडीबाबत View Pdf १३४१ केबी
१५ निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे शंका निरसन - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १५१५ केबी
१६ शुध्दीपत्रक -पुणे विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५७९ केबी
१७ शुध्दीपत्रक -औरंगाबाद विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५७९ केबी
१८ शुध्दीपत्रक -नाशिक विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५८० केबी
१९ शुध्दीपत्रक -कोंकण विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५८२ केबी
२० शुध्दीपत्रक -नागपूर विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५७९ केबी
२१ शुध्दीपत्रक -अमरावती विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५७९ केबी
२२ निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे शंका निरसन -जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था निवडी View Pdf ७९० केबी
२३ शुद्धीपत्रक ३ -ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडी View Pdf २९५ केबी
२४ शुद्धीपत्रक-जल जीवन मिशनची अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था निवडीबाबत View Pdf ३४५ केबी
२५ शुद्धीपत्रक ४ -ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ३४५ केबी
२६ उपसंचालक कार्यालय भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण विभाग मार्फत जिल्हा प्रयोगशाळा,पालघर करिता प्रमाणित रसायने खरेदी करण्याबाबत दरपत्रक सुचना. View Pdf ३७९ केबी
२७ राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत विविध मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी बाह्य संस्थेच्या निवडीबाबतची निविदा. View Pdf १२३२ केबी
२८ शुद्धीपत्रक -औरंगाबाद विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ६२४ केबी
२९ निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे शंका निरसन -जल जीवन मिशन अंतर्गत बाह्य संस्थेमार्फत मनुष्यबळ घेण्याबाबत View Pdf ११२९ केबी
३० शुद्धीपत्रक -जल जीवन मिशन अंतर्गत बाह्य संस्थेमार्फत मनुष्यबळ घेण्याबाबत View Pdf ४३० केबी
३१ भाडे तत्त्वावर झेरॉक्स मशीन View Pdf ८९२ केबी
३२ राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत विविध मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी बाह्य संस्थेच्या निवडीबाबतची निविदा View Pdf १३३६ केबी
३३ जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वतंत्र / प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची कामे व साहित्य पुरवठा करण्याकरिता ठेकेदारांचे पॅनेल तयार करण्यासाठी पात्रतेसाठी विनंती View Pdf ९०४१ केबी
३४ स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत गोबरधन योजनेच्या अंमलबजावणी करिता तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी संस्थांचे पॅनल तयार करण्याबाबत View Pdf ९७३ केबी
३५ स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन करिता राज्य स्तरावर तांत्रिक सहाय्य सेवा सल्लागार (TSP) संस्थेची निवडीबाबत View Pdf १,३२४ केबी
३६ शुद्धीपत्रक -१:जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणे करिता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या RFQ संदर्भात. View Pdf ७०३ केबी
३७ पी.एफ.एम.एस.प्रणाली व अनुषंगिक कामांच्या अंमलबजावणीसाठी सेवा सल्लागार संस्थेची निवड करणे आहे View Pdf ९१२ केबी
३८ निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त - जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणेकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेला RFQ View Pdf १,५२० केबी
३९ शुद्धीपत्रक २ - जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणेकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेला RFQ View Pdf ७०५ केबी
४० पुणे विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,४८९ केबी
४१ औरंगाबाद विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण, पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,३९४ केबी
४२ नाशिक विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,३९३ केबी
४३ कोंकण विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन सनियंत्रण पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,४८९ केबी
४४ नागपूर विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,३९४ केबी
४५ अमरावती विभाग - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf १,३९३ केबी
४६ निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त - स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन करिता राज्य स्तरावर तांत्रिक सहाय्य सेवा सल्लागार(TSP) संस्थेची निवडीबाबत View Pdf ५८२ केबी
४७ शुद्धीपत्रक २ - स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन करिता राज्य स्तरावर तांत्रिक सहाय्य सेवा सल्लागार(TSP) संस्थेची निवडीबाबत View Pdf ४७८ केबी
४८ शुद्धीपत्रक १ - ऑन लाईन निविदा पूर्व बैठक घेण्याबाबत - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ६०५ केबी
४९ शुद्धीपत्रक ३ - निविदा /अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत - जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणेकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेला RFQ View Pdf ६२६ केबी
५० शुद्धीपत्रक २ - निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ - स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन करिता राज्य स्तरावर तांत्रिक सहाय्य सेवा सल्लागार(TSP) संस्थेची निवडीबाबत View Pdf २४८ केबी
५१ शनिविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf २,००६ केबी
५२ शुद्धीपत्रक २ - निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५९६ केबी
५३ शुद्धीपत्रक ३ - निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ - स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण (भाग-२) अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन करिता राज्य स्तरावर तांत्रिक सहाय्य सेवा सल्लागार (TSP) संस्थेची निवडीबाबत View Pdf २५० केबी
५४ शशुद्धीपत्रक ३ - निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ - ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे नियोजन ,सनियंत्रण ,पर्यवेक्षण व निरिक्षण करण्यासाठी विभाग निहाय प्रकल्प व्यवस्थापन सहाय्य संस्था निवडीबाबत View Pdf ५९७ केबी
५५ शुद्धीपत्रक ४ - निविदा /अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत - जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणेकरिता View Pdf ७०३ केबी
५६ सूचना : जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारांचे पॅनल तयार करणेकरिता सादर करण्यात आलेल्या/येणाऱ्या बँक ग्यारंटी बाबत View Pdf ५९७ केबी
५७ पाण्यातील घटक pH(सामू), sulphate(सल्फेट), Total Dissolved solides (एकूण विरघळलेले घटक ),Iron(लोह ) चे प्राविण्य चाचणी करीता पाणी नमुना मागणी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत View Pdf २४३ केबी
५८ जल जीवन मिशनचे सन २०२०-२१ चे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्थेची निवडी करिता दरपत्रक सादर करण्याबाबत View Pdf ३३४ केबी
५९ राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत विविध मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी बाह्य संस्थेच्या निवडीबाबतची निविदा View Pdf १,०४२ केबी
६० जल जीवन मिशनचे सन २०२०-२१ चे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्थेची निवड करण्याकरिता प्फेरसिद्रध करण्यात आलेला RFQ रद्द करण्याबाबत शुद्धीपत्रक View Pdf ४०७ केबी
६१ जल जीवन मिशनचे सन २०२०-२१ चे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी सनदी लेखापाल संस्थेची निवड करण्याकरिता फेर दरपत्रक सादर करण्याबाबत View Pdf ३३४ केबी
६२ उपसंचालक कार्यालय भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण विभाग मार्फत सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यालयांतर्गत प्रयोगशाळांकरीता रसायने खरेदी करीता दरपत्रक मागविणेबाबत View Pdf १५२ केबी
६३ प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, कोकण विभाग येथे CRM (Certified Reference Material) रसायने खरेदी करिता दर मागविण्यासाठी दरपत्रक सुचना. View Pdf ९४४ केबी
६४ प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कोकण विभागाकडुन सयंत्र व काचसामानाचे कॅलीब्रेशन करणेकरीता दरपत्रक मागणी सूचना View Pdf २४१ केबी
६५ प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, कोंकण येथ विभागीय प्रयोगशाळेत फर्निचर कामाकरीता दरपत्रक सुचना View Pdf १२८ केबी
६६ प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणी विकास यंत्रणा, कोंकण येथील विभागीय प्रयोगशाळेत रसायने खरेदी करीता दरपत्रक सुचना View Pdf १४६ केबी