महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

कायदे-नियम

अ.क्र दस्तऐवज पहा आकार
महाराष्ट्र भूजल(विकास व व्यवस्थपान) नियम, २०१८ View Pdf ४०८० केबी
महाराष्ट्र पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे अधिग्रहण करण्याबाबत अधिनियम, १९८३ View Pdf ५६४ केबी