महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

संपर्क

मुख्यालय :-

मुख्यालय पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक

उपसचिव

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,

७ वा मजला, नविन मंत्रालय,

गो.ते.रूग्णालय संकुल, एल.टी.मार्ग, मुंबई-४००००१.

दूरध्वनी - ०२२ 22616702

फॅक्स -०२२ 2२622084

मुंबई-४००००१.