महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

क्रमांक योजना नाव डाउनलोड स्रोत तारीख आकार
स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण PDF   ०१ /०७/२०२० १६९ केबी
घनकचरा व्यवस्थापन PDF   २३/०५/२०२२ १५,७८७ केबी
प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापन PDF   २३/०५/२०२२ २,९२५ केबी
ग्रे वॅाटर व्यवस्थापन PDF   २३/०५/२०२२ ४,६७३ केबी
मैला गाळ व्यवस्थापन PDF   २३/०५/२०२२ ३,७१३ केबी
टायगर बायो फिल्टर तंत्रज्ञानावर आधारित 5 KLD, 10 KLD, 15 KLD आणि 20 KLD फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) चे डिझाईन, अंदाजपत्रक आणि रेखाचित्रे. PDF   २३/०५/२०२२ २४,९५२ केबी
टायगर बायो फिल्टर तंत्रज्ञानावर आधारित 10 ते 2000 KLD STP चे डिझाइन, अंदाजपत्रक आणि रेखाचित्रे. PDF   २३/०५/२०२२ १४,४७७ केबी
मैला गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प निविदा दस्तऐवज PDF   २३/०५/२०२२ १,२८३ केबी
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प निविदा दस्तऐवज PDF   २३/०५/२०२२ १,२२४ केबी