महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

सुवर्णमहोस्तवी शहरी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजना

क्रमांक योजना नाव डाउनलोड स्रोत तारीख आकार
सुवर्ण महोत्सवी नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना PDF   २२/०८/२०२० ३३० केबी
सुवर्ण महोत्सवी नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना PDF   १०/११/२०२० ३६१ केबी
सुवर्ण महोत्सवी नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना PDF   १३/०४/२०२२ १७७ केबी