महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

Label
Label

भरती

अ.क्र दस्तऐवज पहा तारीख आकार
जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा करिता सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत View Pdf   ४८३ केबी
पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदासाठी जाहिरात. View Pdf   २९५० केबी
3 भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा., कॊकण विभाग, नवी मुंबई कार्यालया अंतर्गत अनूसूचित जमाती प्रवर्गातील कनिष्ठ लिपिक पदासाठी जाहीरात. View Pdf ०३/०२/२०२२ २१७ केबी